Integritetspolicy

Dela artikel

Policyn upprättades: 2018-05-14

1. Inledning

Denna integritetspolicy beskriver närmare hur Akustikbyggarna Sverige AB 556867–8170 samt dess dotterbolag inom koncernen behandlar dina personuppgifter. I denna policy avser benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” Akustikbyggarna samt dess dotterbolag.

Vi värnar om den personliga integriteten och att den enskilda individen som anförtror sig med sina personuppgifter till oss ska känna en trygghet under hela perioden vi hanterar uppgifterna. Detta uppnår vi genom:

 • Att vi behandlar och hanterar uppgifter på ett korrekt, säkert och lagligt sätt.
 • Att vi endast samlar in personuppgifter för specifika, relevanta och legitima ändamål och inte vidarebehandlar uppgifterna på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamålen.
 • Att vi inte lagrar uppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt.
 • Att vi hanterar personuppgifter som är korrekta och vid behov uppdaterar uppgifter utan dröjsmål.

2. Integritetspolicyns tillämpningsområden

Denna integritetspolicy tillämpas för ett flertal kategorier av personer som har en relation till oss. Dessa kategorier är anställda, arbetssökande, leverantörer, kunder, samarbetspartners samt andra intressenter till något av bolagen inom koncernen. Uppdelning av de olika kategorierna med tillhörande relevant information är beskrivet i punkt 3.

3. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dels de personuppgifter som du lämnar till oss samt de uppgifter vi samlar in direkt från dig. Vilka typer av personuppgifter som vi behandlar och som vi samlar in är beroende på vilken relation du har till oss, för närmare beskrivning av detta hänvisar vi till de olika kategorierna som beskrivs här nedan.

Anställda

Ändamål med behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för befattningen och för att kunna:

 • Administrera vår relation till dig under pågående och avslutad anställningsperiod.
 • Uppfylla förpliktelserna i avtal.
 • Administrera lönehanteringens områden.
 • Administrera uppgifter inom arbetes ramar som utbildningsunderlag, identitetskort för inträde på arbetsplatser, produktionsrelaterade dokument och rutiner m.m.
 • Tillgodose utrustning och arbetskläder.
 • Hantera diverse ärenden såsom påstådda diskrimineringsärenden.
 • För att uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare kan vi även komma att behöva behandla känsliga personuppgifter rörande din hälsa exempelvis vid hälsoärenden såsom sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden och vid fackliga ärenden.
 • I viss utsträckning kan uppgifter komma att användas för marknadsföringssyfte i broschyrer, det kommer dock vara begränsat till kontaktuppgifter och bilder.

Personuppgifter som vi samlar in är:

 • Fullständigt namn
 • Adressuppgifter
 • Personnummer
 • Utbildningsintyg
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Foto
 • Kontaktuppgifter till närmast anhörig
 • Löne-& kontouppgifter
 • Matallergier
 • Registreringsnummer för fordon

Gallrings principer

Vi kommer behandla dina personuppgifter under den perioden som det är nödvändigt för de ändamål som de ursprungligen har samlats in för. Det kan ske att vi kommer behöva spara uppgifter under en längre period om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Som huvudregel kommer vi spara personuppgifter rörande anställningsavtal under hela anställningsperioden och därefter i upp till 10 år.

Uppgifter såsom lön och tidrapporter kommer sparas under hela anställningsperioden och därefter upp till 5 år.

Övriga uppgifter kommer vi spara under hela anställningsperioden, efter avslutad anställning och då de inte är relevanta för de ändamålen de har samlats in för kommer de raderas utan onödigt dröjsmål och som senast 6 månader efter avslutad anställning.

Arbetssökande

Ändamål med behandling av personuppgifter

 • Administrera vår relation till dig under rekryteringsprocessen.
 • Hantera diverse ärenden såsom påstådda diskrimineringsärenden.
 • Spara ansökningar till vår CV bank för framtida rekryteringsprocesser.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in eller som du kan komma att lämna via våran hemsida eller rekryteringskanaler:

 • Fullständigt namn
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Referenser
 • Betyg &-intygsunderlag
 • Tidigare arbetslivserfarenheter
 • Utbildningar
 • Ålder
 • Kön
 • Intervjuunderlag såsom omdömen, bedömningar och anteckningar

Gallrings principer

Vi kommer behandla dina personuppgifter under den perioden som det är nödvändigt för de ändamål som de ursprungligen har samlats in för. Det kan ske att vi kommer behöva spara uppgifter under en längre period om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Som huvudregel kommer vi spara uppgifter rörande rekrytering under hela rekryteringsprocessen och därefter i upp till 2 år.

Under denna 2 års period kommer vi spara ansökningar för framtida rekryteringar, om du motsätter dig denna hantering hänvisar vi till återkallande av samtycke se beskrivning i punkt 10.

Leverantörer, kunder, samarbetspartner och övriga intressenter

Ändamål med behandling av personuppgifter

 • Administrera vår relation till dig och bibehålla kontakten
 • För kunna ge support och stöd.
 • Uppfylla förpliktelserna i avtal.
 • I viss utsträckning kan uppgifter komma att användas i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in är

 • Fullständigt namn
 • Adressuppgifter
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Gallrings principer

Vi kommer behandla dina personuppgifter under den perioden som det är nödvändigt för de ändamål som de ursprungligen har samlats in för. Det kan ske att vi kommer behöva spara uppgifter under en längre period om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Som huvudregel kommer vi spara uppgifterna under hela avtalsperioden och därefter upp till 5 år.

4. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Uppgifterna lagras i säkra miljöer och vi tillhandahåller utbildning för våra anställda för att säkerställa att hanteringen sker på ett säkert sätt efter våra interna bestämmelser.

5. Utlämnande och överföring till tredje part

De tillfällen vi kan komma att lämna ut eller överföra dina personuppgifter är:

 • Om vi har en skyldighet enligt lag att dela dina uppgifter, för att skydda rättigheter eller säkerhet för oss, våra anställda, våra kunder eller andra.
 • Inom de olika koncernbolagen.
 • Till olika avtalsleverantörer som är anlitade av oss för att bestå oss med tjänster och support såsom IT-leverantörer, webbplatsvärdar, reseleverantörer, företagshälsovård, revisorer, undersökningsbolag m.m.
 • Till företag för utförande av kontrakt som vi skriver med dig eller dem som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett adekvat sätt såsom betalningsleverantörer, inkassobolag, fraktbolag samt vårt lager.

6. Dina rättigheter

Rättelse och åtkomst av dina personuppgifter

Du som har registrerade personuppgifter hos oss har rätten till att när som helst begära en rättelse av felaktiga uppgifter. Rutin för tillvägagångsätt se beskrivning i punkt 7.

Du har även rätten till att när som helst begära en kopia av de personuppgifter vi har registrerat om dig. Rutin för tillvägagångsätt se beskrivning i punkt 9.

Rätten att bli glömd

Du har under vissa omständigheter rätten att bli glömd dvs. du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerat om dig. Rutin för tillvägagångsätt se beskrivning i punkt 8.

Återkallande av samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med den rättsliga grunden Samtycke har du rätten till att när som helst återkalla ditt samtycke för framtida behandling. Rutin för tillvägagångsätt se beskrivning i punkt 10.

7. Rättelse av personuppgifter

Vi strävar efter att all den information vi behandlar skall vara korrekta. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Vid händelse av att någon uppgift visar sig vara felaktig kommer rättelse av detta ske utan dröjsmål.

Vid begäran om rättelse skall detta ske till personuppgiftsansvarig e-postadress via gdpr@akustikbyggarna.se

8. Radering av personuppgifter

Som huvudregel lagrar vi inte uppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålen som de ursprungligen har samlats in för. Gallring sker kontinuerligt och radering sker när uppgifter inte längre behövs. Beroende på vad för typ av uppgifter vi samlar in om dig och vilken relation du har till bolag kan raderingsrutinerna se olika ut, vi hänvisar till bestämmelser enligt punkt 3 i denna policy.

Du har under vissa omständigheter rätten till att bli glömd, en begäran om att dina uppgifter raderas. Detta gäller dock inte i de fall där vi har skyldighet enligt lag att bevara dina uppgifter. Begäran om radering ska alltid ske skriftligen via brev till personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter under punkt 12.

9. Begäran av utdrag

Om du vill ta del av de uppgifter vi behandlar om dig har du givetvis rätt till det 1 gång per år. Vi har en skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet dels för att skydda dina uppgifter dels för att förebygga risken till obehörig åtkomst av dina personuppgifter.

En signerad begäran skickas till HR-ansvarig via post som ombesörjer ärendet utan onödigt dröjsmål. Underlag skickas därefter ut till din folkbokföringsadress.

10. Samtycke

Uppgifterna vi samlar in är främst med stöd av att uppfylla förpliktelser i ett avtal eller som är nödvändigt för att följa gällande lagar. Det kan även komma att ske att vi begär in ett separat samtycke för behandling.

Om vi behandlar dina personuppgifter med den rättsliga grunden Samtycke har du rätten till att när som helst återkalla ditt samtycke för framtida behandling. Vi kommer då sluta behandla dina uppgifter under förutsättningen att gällande lagar eller förordningar inte kräver annat.

Vid begäran om återkallelse av samtycke skall detta ske till personuppgiftsansvarig via e-postadress gdpr@akustikbyggarna.se

11. Ändringar av Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy, senaste revideringsdatum av policyn dateras i början av denna policyn.

12. Personuppgiftsansvarig

Inom koncernen är respektive bolag personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av personuppgifter samt ansvarig för att behandlingen sker enligt denna policy och med gällande dataskyddsbestämmelser.

Akustikbyggarna Sverige AB, org. nr 556867–8170

Interoc Akustik AB org. nr 556852–6080

Interoc Akustik AS org.nr 91800577

Katako AB org. nr 556219–3127

SLS montage AB org.nr 556844–7576

CDC AB org.nr 556644–7537

CDC Lighting AB org.nr 559097-7871

13. Kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande denna policy eller kring vår hantering av dina personuppgifter hänvisar vi till följande kontaktuppgifter:

gdpr@akustikbyggarna.se

14. Klagomål gällande vår hantering av personuppgifter

Om du på något sätt skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig i första hand kontakt oss på e-postadress gdpr@akustikbyggarna.se

Du har även rätten att framföra dina klagomål kring våran personuppgiftsbehandling till Datainspektion.

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektion@datainspektionen.se

Våra företag